darmowa konsultacja
Biznes wiedza
Zarządzanie czasem – modny termin dzisiejszego biznesu.
8 grudnia 2019

„Każde dzia­ła­nie pod­je­̨te bez planu kryje zalą­żek wszel­kiego nie­po­wo­dze­nia” /Alec Mcken­zie/


Współcześni liderzy biznesu – niezbędne kompetencje, aby sprawnie zarządzać zespołem.
21 listopada 2019

Kim są współ­cze­śni lide­rzy biznesu? Jakimi cechami muszą się wyróż­niać, żeby zarzą­dzać innymi? Czy obecny mene­dżer musi być lide­rem i wybit­nym przy­wódcą, żeby dopro­wa­dzić swój zespół do suk­cesu?


Inteligencja emocjonalna – kluczowe umiejętności w drodze do sukcesu!
15 października 2019

Pow­szech­nie uwa­ża się, że suk­ces w ży­ciu zale­ży od pra­co­wi­to­ści, zaan­ga­żo­wa­nia oraz od naszego ilo­razu inte­li­gen­cji. Kolejne bada­nia potwier­dzają jed­nak, że to,    co prze­są­dza o naszej karie­rze to zdol­ność do budo­wa­nia trwa­łych i pozy­tyw­nych rela­cji z ludźmi. Czy naprawdę inte­li­gen­cja emo­cjo­nalna sta­nowi jedną z waż­niej­szych kom­pe­ten­cji?


Twardy orzech do zgryzienia, czyli trudny temat rekrutacji.
10 września 2019

Proces rekrutacji to jeden z najważniejszych procesów w firmie. Wymagający starannego przygotowania i stworzenia określonych procedur stanowi wyzwanie dla niejednego przedsiębiorcy.


Lorem ipsum dolor sit amet 1
1 maja 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam nec urna sit amet tellus consectetur blandit a a odio. Nam arcu mi, volutpat sed volutpat eget, iaculis at arcu. Vestibulum non accumsan metus. Curabitur ut purus tempus, suscipit diam in, cursus libero.NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ

TC Kochan

Rafał Kochan

tel. 691 758 409

e-mail: biuro@tckochan.pl

zobacz nasz profil na 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesyłanym zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest inBiznes Rafał Kochan
    z siedzibą w Łące (43-241) przy ul. Kamiennej 4.

    Skip to content