darmowa konsultacja
Projekt „PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA” – Informacje o projekcie


REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Projekt „Przez aktywność do zatrudnienia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

Celem projektu jest nabycie wyższych możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu, poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu.

Wartość projektu wynosi: 3 070 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu: 2 916 500,00 PLN


W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja i diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
 2. Doradztwo indywidualne dla wszystkich uczestników projektu.
 3. Opracowanie Indywidualnych Planów Działań.
 4. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD (przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, kwalifikacji, doświadczeń zewnętrznych oraz potrzeb rynku pracy).
 5. Staże zgodne z Polskimi Ramami Jakości i Staży.
 6. Pośrednictwo pracy przez cały okres realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do 250 osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych – niezarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP
 • kobiety;
 • imigrantów lub reemigrantów;
 • byłych uczestników  projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO;
 • osoby  mieszkające w miastach średnich lub miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze;

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu / stażu badania lekarskie;
 • materiały szkoleniowe;
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń/stażu;
 • egzamin zewnętrzny po szkoleniach zawodowych;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych/stażu;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/staż/spotkania indywidualne. 

KONTAKT:

Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Staszica 20;

email: projekt121@tckochan.pl   |        tel. 798 757 074

Rekrutacja do projektu: tel. 795 501 714;


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

data publikacji: 1 grudnia 2023

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ

TC Kochan

Rafał Kochan

tel. 691 758 409

e-mail: biuro@tckochan.pl

zobacz nasz profil na 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesyłanym zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest inBiznes Rafał Kochan
  z siedzibą w Łące (43-241) przy ul. Kamiennej 4.

  Skip to content