darmowa konsultacja
Projekt „W śląskim każdy może pracować” – INFORMACJE O PROJEKCIE

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

Projekt „W śląskim każdy może pracować” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwiec 2019 r. do 31 grudzień 2020 r.

Celem projektu jest nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz doświadczenia zawodowego, prowadzących do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika.
 2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych.
 3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
 4. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego.
 5. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy.

Wartość projektu wynosi: 1 852 038 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 759 436,1 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja i diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
 2. Doradztwo indywidualne dla wszystkich uczestników projektu.
 3. Opracowanie Indywidualnych Planów Działań.
 4. Warsztaty z kształtowania umiejętności społecznych.
 5. Zajęcia motywacyjne z coachem.
 6. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD (przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, kwalifikacji, doświadczeń zewnętrznych oraz potrzeb rynku pracy).
 7. Staże zgodne z Polskimi Ramami Jakości i Staży.
 8. Pośrednictwo pracy przez cały okres realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do 100 osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo lub długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się,
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w PUP
 • kobiety;
 • rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem;
 • imigrantów lub reemigrantów;
 • byłych uczestników  projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO;
 • osoby  mieszkające w powiecie o stopie bezrobocia wyższej od średniej dla regionu;

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie;
 • materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń i stażu;
 • egzamin zewnętrzny po szkoleniach zawodowych;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż;

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 4– miesięczne staże zawodowe:

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:

email: anna.rekrutacja@letowskiconsulting.pl

tel. 517 921 652

email: magdalena.rekrutacja@letowskiconsulting.pl

tel. 798 893 087   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

Regulamin: REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W śląskim każdy może pracować

Formularz rekrutacyjny:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE(pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE(doc)

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA:

Harmonogramy SZKOLEŃ:

 

Harmonogramy STAŻY ZAWODOWYCH:

harmonogram staży – stan na 08.11.2019

harmonogram staży – stan na 08.01.2020

harmonogram staży – stan na 07.02.2020

harmonogram staży – stan na 23.03.2020

harmonogram staży – stan na 03.07.2020

 

data publikacji: 31 sierpnia 2020

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ

TC Kochan

Rafał Kochan

tel. 691 758 409

e-mail: biuro@tckochan.pl

zobacz nasz profil na 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesyłanym zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest inBiznes Rafał Kochan
z siedzibą w Łące (43-241) przy ul. Kamiennej 4.
Skip to content